Mevzuat

ANKARA İZCİLERİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

                                                   DERNEĞİ TÜZÜĞÜ                                                         

Derneğin adı, merkezi, şube ve temsilcilik açması

Madde 1- (1) Derneğin adı “Ankara İzcileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği”dir. Merkezi Ankara’dır. Dernek şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin renkleri ve arması

Madde 2- (1) Derneğin renkleri; kırmızı, yeşil ve türkuazdır. Arması daha sonra belirlenecektir.

Derneğin amacı

Madde 3- (1) Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) Dernek üyelerinin, yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların Anayasa’ya ve Atatürk İlkelerine bağlı laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yaşatmayı ve yüceltmeyi kendisine görev edinmiş, millî ve manevi değerleri benimseyen, toplumlar arasında fark gözetmeyen, sevgiyi, saygıyı ön planda tutan, yaşadığı çevreyi, doğayı, kültürü ve kültür eserlerini seven, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak,

b) Tüm örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruşları ile bunların dışında kalan çocuk ve gençlerin izci andı, izci türesi ve izcilik temel prensipleri ışığında yapıcı yaratıcı düşüncelerinin açığa çıkmasını, çağdaş spor anlayışıyla sağlam bünyeli, temiz ahlaklı, çalışkan, yetenekli ve başarılı bireylerin yetişmesini, izcilik, spor ve gençlik faaliyetleriyle fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve karakter gelişimlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

c) Çocuk ve gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası gençlik, izcilik, spor, doğa sporları, dağcılık, satranç, oryantiring, halkoyunları, resim, müzik, bilim, sanat, kültürel ve benzeri eğitim faaliyetleri ile araştırma inceleme ve sosyal proje faaliyetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve bu tür çalışmalar için teorik, pratik eğitim programlarıyla bu programları uygulayabilecekleri ortamları oluşturmaktır.

Derneğin faaliyet alanları ve faaliyetlere katılma

Madde 4- (1)Dernek, izcilik, gençlik ve spor alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Dernek faaliyetlerine 18 yaşından küçükler, veli veya vasilerinden alacakları izin belgeleri ile katılabilirler.

Derneğin faaliyetleri, görevleri ve yetkileri

Madde 5- (1) Derneğin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir

a) Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere çocuklar, gençler ve yetişkinler için çağdaş, bilimsel teknik donanımlı araç ve gereçlerle mevzuatlara uygun şekilde her türlü çalışmayı yapar.

b) Dernek çocuk ve gençlerin izcilik, gençlik ve spor faaliyetlerine katılmaları için her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar, ortak programlar hazırlar ve hazırlanan programları uygular.

c) Dernek, izci ünitelerinin kurulması, grupların oluşması, tescillerinin yapılmasını sağlar. İzciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına önem verir. İzcilikle ilgili kamp, kurs, seminer, gezi, yürüyüş vb. aktiviteler düzenler. Düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılır.

ç) Dernek ilgili kuruluşların temsilcilikleri ile işbirliği yaparak, yetişkinlere gençlik ve spor alanlarında izci liderliği, gençlik liderliği, antrenorlük gibi, izci çocuk ve gençler için öbekbaşı, obabaşı, ekipbaşı, uzmanlık kurs ve seminerleri açar veya açılmasını sağlar.

d) Dernek yapacağı izcilik,  gençlik ve spor faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası uygulamalarıyla ilgili olarak eğitici, öğretici, tanıtıcı; kitap, dergi, gazete, bülten, afiş,  web sitesi, film, cd gibi yazılı, görsel ve işitsel araçların ve gereçlerin alım, satım, yapım ve dağıtım işlerini yapar.

e) Dernek faaliyetlerini etkin yapabilmek üzere ve yasalara uygun olmak kaydıyla kamp merkezi, izci evi, izcilik ve spor tesisleri, yaz okulları, pansiyon, etüt merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, müze, lokâl gibi benzeri yerleri açabilir, kurabilir. Bunlarla ilgili inşaat yapar, taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir.

f) Dernek konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, söyleşi gibi faaliyetler düzenler veya düzenlenenlere destek verir. Faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içinden, yurt dışından uzmanları, eğitmenleri ve bilim insanlarını davet edebilir.

g) Dernek imkânları çerçevesinde Dünya ve Avrupa izcilik, gençlik ve spor teşkilatlarının programında yer alan faaliyetlere katılır veya temsilci göndebilir.

ğ) Dernek izcilik, gençlik, spor, eğitim, bilim, kültür, sanat, folklor, edebiyat, resim, müzik, drama, satranç, ilk yardım, doğal afetler, arama kurtarma, oryantiring, tiyatro, elbecerileri, halkoyunları, fotoğrafçılık, gök bilim, halk bilim, dağcılık, doğa eğitimi ve diğer alanlarda kurs ve seminerler açar veya açılmasını sağlar. Sportif müsabakalar, turnuvalar, izci ve gençlik kampları, yürüyüşler, geziler, konserler, şenlikler, eğlenceler, yarışmalar, anma günleri, kampanyalar, kermesler, sergiler ve fuar organizasyonları yapar. Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak başarı ve teşvik ödülleri verir

h) Dernek engelli çocuk ve gençlerin izcilik, gençlik ve spor alanlarında faaliyet göstermeleri için özel programların hazırlanmasını sağlar.

ı) Dernek içinde kurulan çalışma grupları, komisyonlar, komiteler ve uzman kişiler tarafından; amaç ve faaliyet konuları üzerinde araştırma, inceleme yapar. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğitim programları ile izcilik, gençlik, spor, eğitim, bilim, kültür sanat vb. alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapar ve yapılan projelere ortak olur.

i) Dernek acil afetin tanıtılması,  eğitiminin yaygınlaştırılması, toplumun bilgilendirilmesi için çalışmalar yapar. Üyelerinden arama kurtarma birliği kurar, eğitimlerini ve donanımlarını sağlar. Afetzedelere ihtiyaç konularında yardım sağlar. Bunlarla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

j) Tarihi, kültürel eserleri, doğayı ve çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için çalışmalar yapar, kampanyalar düzenler ve bunlarla ilgili etkinlikler yapar.

k) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak ulusal ve uluslararası faaliyetlerde özel ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü işbirliğinde bulunur, ayni ve nakdî yardım alabilir, ayni ve nakdî yardımda bulunabilir.

l) Dernek, izcilik, gençlik ve spor alanlarında yapılan faaliyetin mevzuatına uygun olarak sözleşmeli uzman, lider eğitimcisi, antrenör, amatör sporcu, eğitici, sağlık, teknik, idari ve diğer personeli istihdam edebilir.

m) Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, çalışma

birimleri kurabilir.

n) Dernek, amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyetleri yapabilir.

Derneğin üyelik şekilleri

Madde 6- (1) Derneğin üyelik şekilleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 a) Asıl üyelik: Dernekler Kanunu’nun gösterdiği şartlara sahip ve bu tüzük hükümlerine göre derneğe üye olan kişilerdir. Aylık ve yıllık aidatlarını öder, seçme, seçilme haklarını kullanır, faaliyetlere katılır.

b) Onursal üyelik: Dernek adına ve dernek yararına üstün hizmetlerde bulunan, yönetim kurulu teklifiyle genel kurul tarafından onursal üyelikleri kabul edilen kişilerdir. Dernek tesislerinden yararlanırlar, asıl üyesi olmadıkları sürece aidat ödemezler. Dernek genel kurullarına katılırlar, oy kullanamazlar, zorunlu organlara seçilemezler.

Üye olma

Madde 7 (1) Dernek üyeliği aşağıdaki şartlarla gerçekleşir.

a) Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,

b) İzci liderliği, gençlik ve spor alanlarında ve dernek çalışma birimlerinde sorumluluk alabilmesiyle ilgili olarak geçerli kurs veya yeterli belgeye sahibi olmak,

c) Derneğe giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul ediyor olmak,

ç) Dernek üyelik formunu doldurarak yazılı müracaatta bulunmuş olmak,

d) Yönetim kurulunca üyeliği kabul edilmiş olmak,

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

Madde 8- (1) Üyelikten çıkma ve çıkarılma aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir.

a) Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

b) Hiçbir kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz.

c) Üyelikten çıkma üyenin isteği ile çıkarılma ise; Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkını kaybetme, dernek tüzüğüne aykırı hareket etme, üyelik aidatlarını ödememe durumlarında yönetim kurulu kararıyla olur.

Üyelerin hakları,  görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- (1) Üyelerin hakları, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üyeler eşit haklara, seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

c) Üyeler genel kurul kararlarında ve yönetim kurulu seçimlerinde oy haklarını şahsen kullanırlar.

ç) Üyeler genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uymak zorundadırlar.

d) Üyeler her türlü önerilerini yazılı ve sözlü olarak yönetim kuruluna ve genel kurula yaparlar.

e) Yıllık aidat borcunu ödemeyenler yönetim kurulu kararından en az otuz gün önce e-posta yoluyla veya yazılı olarak uyarıldıktan sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar.

f) Üyelikten çıkan veya çıkartılan üyeler yükümlü olduğu döneme ait aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

g)  Üyeler dernek tüzüğüne uygun davranmak zorundadırlar.

ğ) Üyeler derneğin amacını engelleyici tavır ve davranışta bulunamazlar, dernek adını kullanarak çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamazlar.

h) Onursal üyeler genel kurullara katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Derneğin şubeler açması halinde dernek üyelerinin durumu

Madde 10- (1) Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde tamamlanarak Dernek Genel Merkezine bildirilir.

Dernek giriş ücreti ile üyelik aidatının belirlenmesi

Madde 11– (1) Derneğin üyelik giriş ve yıllık aidat ücretleri önce geçici yönetim kurulu, sonrasında ise olağan genel kurullar tarafından belirlenir.

 Dernek organları

Madde 12-  (1) Derneğin zorunlu organları aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel kurul,

b) Yönetim  kurulu,

c) Denetim  kurulu.

Genel Kurul

Madde 13- (1) Genel kurul, derneğin asıl üyelerinden oluşur ve derneğin en yetkili organıdır.

Genel kurulun toplanması, toplantıya çağrı, toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı

Madde 14- (1)Genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı ile üç yılda bir Aralık ayı içinde olağan olarak toplanır.

a) Genel kurul, yönetim kurulunun belirlediği yerde yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne uygun olarak genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler genel kurul tarihinden onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belli olan yazılı duyuru veya elektronik posta yoluyla toplantıya çağrılır.

b) İlk toplantı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile gerçekleşir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda; ikinci toplantı bir haftadan az, bir aydan fazla olmamak üzere genel kurul çağrısında ikinci toplantı için belirtilen gün, saat, yer ve gündemle toplantıya katılan üyelerle yapılır. İkinci toplantıda en az yönetim ve denetim kurulu asıl üye sayısının iki katı üyenin bulunması zorunludur.

2) Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâller ile asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Toplantı şekli, karar alma ve alınan karara itiraz

Madde 15- (1)Genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul üyeleri yönetim kurulunca iki nüsha olarak düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını toplantı başlamadan önce imzalarlar. Salt çoğunluğun sağlandığı anda durum bir tutanakla tespit edilir.

(2) Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya başkanın görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır ve toplantı gündemi uygulanır.

(3) Açılıştan sonra dernek başkanı veya açılışı yapan kişi tarafından genel kurul toplantısını yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından divan başkanı, başkan yardımcısı ve iki yazman üyeden oluşan divan kurulunun açık oylama ile seçilmesini sağlar.

(4) Yönetim kurulu, seçilen divan başkanına toplantı evraklarını verir. Toplantı divan başkanı tarafından yönetilir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Divan kurulu yeteri kadar sandık kurulu üyesi görevlendirir.

(5) Genel kurulda kararlar katılanların yarıdan bir fazlasının açık oyu ile alınır. Tüzük değişikliği ile derneğin feshi durumunda kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin açık oylarıyla alınır. Derneğin yönetim ve denetim kurulu seçimleri kapalı oy verme, açık sayım esasıyla yapılır.

(6) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

(7) Toplantıda kanun ve tüzüğe uyulmaması halinde toplantıya katılan üyeler otuz gün içinde yargıya başvurabilirler.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 16- (1)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülerek ibra edilmesi,

(2) Dernek bütçesinin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

(3) Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Dernek Tüzüğü’nde genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yapılması,

(4) Verilen öneriler ile dernek organlarından birine verilmemiş işlerin görüşülmesi,

(5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar alınması, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

(6) Derneğin izcilik, gençlik ve spor alanlarından hangilerinin tescil edilip, edilmeyeceğine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi,

(7) Derneğin ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hangilerine üye olup olmayacağına karar verilmesi,

(8) Üyelik aidatlarının belirlenmesi,

(9) Dernek organlarının seçilmesi,

(10) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

(11) Derneğin vakıf veya işletme kurabilmesi,

(12) Derneğin feshi ve mal varlığının nereye devredileceğine karar verilmesi.

Genel kurulda oy kullanma ve organların seçimi

Madde 17- (1) Dernek organlarının seçimi dışındaki kararlar için açık oylama yapılır. Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alınmış olur.

(2) Genel kurulda dernek organlarının seçimi gizli oy açık tasnifle yöntemiyle yapılır.

(3 Oy kullanacak üyeler; dernek organlarına seçilmek için divan başkanlığına başvuran kişilerin isimlerinin yazıldığı çarşaf listedeki isimlerden, dernek mühürü ile mühürlenmiş oy pusulasına, yönetim kurulu için yedi, denetleme kurulu için üç kişinin ismini, kapalı oy verme yerinde elle yazarlar. Yazdıkları bu oy pusulalarını arkası dernek mühürüyle mühürlenmiş zarfa koyarak oy sandığına atarlar. Oy kullanma listesindeki isminin karşısını imzalayarak seçim işi yapılmış olur.

(4) Seçimlerde yönetim kuruluna aday olan üyelerden en çok oy alan ilk yedi üye  yönetim kurulu asıl,  oy sırasına göre sonraki yedi kişi yedek üye olarak seçilmiş olur.

(5) Seçimlerde denetleme kurulu için en çok oy alan üç üye asıl, oy sırasına göre sonraki üç kişi de yedek üye seçilmiş olur.

(6) Seçimlere itiraz öncelikle yazılı olarak divan kuruluna yapılır. Divan kurulu itirazlara anında cevap verir. İkinci itirazlar divan kurulu kararından sonra otuz gün içinde yargıya yapılır.

Yönetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

Madde 18- (1) Yönetim kurulu yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Yönetim kurulu asıl üyeleri seçimi izleyen üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, genel sekreter, genel sayman, eğitim sekreteri,  örgütlenme sekreteri, basın ve halkla ilişkiler sekreteri ve sosyal etkinlikler sekreterini seçerler.

(2) Yönetim kurulu başkanın daveti üzerine, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç olması halinde her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, başkanın olmadığı durumda genel sekreter, her ikisinin olmadığı durumlarda ise genel sayman başkanlık eder.

(3) Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayanın yönetim kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşenin veya üyelikten ayrılanın yerine oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

(4) Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Görevlerini kanunlara, tüzüğe ve genel kurul kararlarına uygun olarak yerine getirir.

(5) Yönetim kurulu gerekli hallerde üyelere ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil yetkisi verir.

(6) Dernek gelir ve giderlerini,  yönetim kurulu kararıyla amaca uygun kullanır.

(7) Bütçenin uygulamasını sağlar, mali ve faaliyet raporunu hazırlar, genel kurula sunar.

(8) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkanların iş ve işlemlerini yapar.

(9) Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır.

(10) Şube ve temsilcilik açılmasını sağlar, açılan şubelerin denetimini yapar.

(11) Yeni çalışma birimleri açabilir, mevcut birimleri birleştirir veya kapatabilir,

(12) Çalışma birimlerinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam eder ve ücretlerini belirler.

(13) Derneğin parasal konulardaki harcamalarında, üçüncü kişiler nezdinde temsili ile akitlerde yönetim kurulunun en az iki üyesine ortak imzalı temsil yetkisi verir.

(14) Hukuki işler için avukat tutar, davada avukata derneği temsil etmek üzere vekâlet verir veya avukatı azleder.

(15) Dernek faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal alabilir.

(16) Dernek amacının gerçekleşmesi için kamp merkezi, izci evi, izcilik ve spor tesisleri, yaz okulları, pansiyon, etüt merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, müze, lokâl vb. yerler açar,  kiralar, işletir veya kiraya verebilir.

(17) Benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, mesleki kuruluşlardan yerel yönetimlerden özel ve tüzel kişilerden, ortak proje yürüttüğü kamu kuruluşlarından maddî yardım alabilir veya yardımda bulunabilir.

(18) Dernek amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunabilir, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, söyleşi, çalıştay, kongre, konferans, kurs, seminer, toplantı düzenler; kamp,  gezi, yürüyüş, gençlik şöleni,  spor turnuvaları, çeşitli yarışmalar ile sosyal yardım, çevre koruma ve düzenleme, kermes, giyecek, yiyecek temini, diğer sosyal, kültürel faaliyetlerin organizasyonlarını yapar.

(19) İzci ünitelerinin kurulmasını ve yetkili kurumlardan tescil edilmesini sağlar. Mevcut izci ünitelerine destek verir ve izcilikle ilgili etkin faaliyetlerde bulunur.

(20) İzcilik, gençlik ve spor alanlarında faaliyetlerde bulunur, düzenlenen faaliyetlere katılanları ve başarılı olanları ödüllendirir.

(21) Gerekli hallerde izcilerin, gençlerin ve sporcuların, araç, gereç, kıyafet, ulaşım vb. ihtiyaçlarının sağlanmasına destek verir.

(22)İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapılacak protokollerle izci evlerinin yönetim, kullanım, bakım, onarım, tadilat, donatım ve benzeri işlerinde ortak çalışmalarda bulunur.

(23)  İzcilik, gençlik ve spor alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak komisyonlar kurar, gerekli çalışmaları yapar.

(24) Kutlama komiteleriyle iş birliği yaparak, izcilerin millî bayram ve mahallî kurtuluş günlerine katılmalarını sağlar.

(25)Kâğıt, kitap, ilaç vb. kullanılmış maddeler için değerlendirme kampanyaları düzenler.

(26)İldeki eğitimci lider ve ünite liderlerini, yıl içinde yapılacak toplantılara davet eder.

27)Derneğin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için mevzuatlara ve tüzüğe uygun her türlü kararı alır ve uygular.

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri

Madde 19-(1)  Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) Başkan: Başkan, dernek tüzel kişiliğini yönetim kurulu adına temsil eder. Derneğin genel politikalarını anlatmak amacıyla sözlü ve yazılı demeçler verir. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Dernek organları arasında koordinasyonu sağlar. Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu üyelerinin, çalışma birimlerinin çalışmalarını ve yapılan faaliyetleri takip eder. Çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

b) Genel sekreter: Başkana vekâlet eder. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Alınan kararları karar defterine yazar. Derneğin sekretaryasını yürütür. İdari, mali ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlar. Dernek merkezinin çalışmalarını yürütür. Yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlar. Tüm çalışma birimlerinin ve kendi çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 c) Genel sayman: Derneğin muhasebe işlerini yürütür, dönem içi, dönem sonu geçici ve kesin bilançoyu, gelir ve gider tablosunu, mizanları, mali raporları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Dernek gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini, vergi, harç ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar. Başkan veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte dernek adına çift imza ile bankalardan para çeker, para yatırır veya aktarır. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar. Dernek hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar. Dernek gelirlerini yedi gün içinde dernek hesabına bankaya yatırır. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

ç) Eğitim sekreteri: Derneğin eğitimle ilgili plan ve programlarını yapar. İzcilik, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren çocukların, gençlerin, özürlülerin eğitimleriyle ilgili  plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Kamp, kurs, seminer, panel, konferans, sempozyum, açık oturum ve çalıştay yapılmasını; eğitimle ilgili araç gereçlerinin alınmasını; kitap, dergi, görsel, işitsel, dijital yayınların çıkarılmasını sağlar. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

d) Örgütlenme sekreteri: Derneğin örgütlenme politikasını belirler. Dernek üyelerinin kayıt işlemlerini yürütür ve üyelik teşvikini sağlar. İnsan kaynaklarının verimli çalışmasına katkı sağlar. Üyelerin örgütsel bilincini artırıcı çalışmalar yapar. Şubelerin, temsilciliklerin çalışma birimlerinin örgütlenmesini sağlar. Genel kurul toplantısının tam bir düzen içerisinde yürümesiyle ilgili çalışmaları yapar. Faaliyetlerin haberleşme, ulaşım, koordinasyon vb. işlerini yürütür. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

e) Basın ve halkla ilişkiler sekreteri: Derneğin basın, yayın, bilişim ve halkla ilişkilerini belirler. Bilgi, belge, haber, fotoğraf, görüntü toplanmasını, yayılmasını, arşivlenmesini, gazete, dergi ve bülten çıkarılmasını, basın bildirisi hazırlanmasını, web sayfası oluşturulmasını ve yayımlanmasını sağlar. Derneğin dökümantasyonunu oluşturur. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

f)Sosyal etkinlikler sekreteri: Üye dayanışmasını geliştirmek için gezi, eğlence, gece, yemek, piknik, ziyaret, sosyal yardım vb. işlerini yürütür. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Denetim Kurulunun oluşumu, toplanması, karar alması, görev ve yetkileri

Madde 20- (1) Denetim kurulu genel kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, başkan yardımcısı ve yazmanlık için görev dağılımı yapar. En geç iki ayda bir başkanın hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. İhtiyaç olduğunda daha sık toplantı

yapabilir. Kararlarını salt çoğunlukla alır.  En geç altı aylık süreler halinde dernek yönetim kurulunun faaliyetlerinin dernek tüzüğüne, genel kurul kararlarına ve ilgili yasalara uygun olup olmadığını, derneğin gelir gider ve harcama kararlarının, fatura, belge ve defterlerin usulüne uygun olup olmadığını denetler. Denetimler dernek merkezinde yapılır. Denetim sırasında yönetim kurulları her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır. Denetim raporlarının bir nüshası yedi gün içinde yönetim kuruluna verilir. Diğer nüshasını da genel kurula sunmak üzere saklar.

(2) Denetim kurulunda istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

(3) Gerekli hallerde olağanüstü genel kurul isteğini gerekçesiyle birlikte yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulunun bir ay içerisinde olağanüstü genel kurulu gerçekleştirmemesi halinde, ilgili mahkemeye başvurarak mahkeme kararı doğrultusunda olağanüstü genel kurulu gerçekleştirir.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 21- (1)Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin çalışma birimleri

Madde 22- (1) Yönetim kurulunun kararı ile dernek hizmetlerinin gerektirdiği ve dernek imkânlarının elverdiği oranda yönetim kurulu sekreterlerinin sorumluluğunda aşağıdaki veya benzeri çalışma birimleri kurulabilir. Bu birimlerde istihdama uygun ücretli ve fahri görevli personel çalıştırılabilir. Çalışma birimleri yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda dernek hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlar. Çalışma birimlerinden izcilik, gençlik ve spor haricindeki birimlerde görevli kişilerde dernek üyesi olma şartı aranmaz; hizmet verecekleri birimlerle ilgili belge,  bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunması yeterlidir.

a)      İzcilik birimi :

1-Dernek önderi,

2-Lider eğitimcisi,

3-Basamak önderleri,

4- Grupbaşı,

5-Ünite lideri.

b) Gençlik birimi: 1-Gençlik yöneticisi, 2-Gençlik lideri, 3-Gençlik eğitmeni.

c) Spor birimi : 1-Spor yöneticisi, 2-Genel kaptan, 3-Kaptan, 4-Teknik yönetici ve öğretici.

ç) Program ve eğitim birimi:1-Lider eğitimcisi, 2-Alan uzmanları.

d) Engelliler birimi :

e) Yetişkinler birimi:

f) Basın yayın birimi:

g) Hukuk birimi            :  1- Avukat ve hukukçu.

ğ) Sağlık birimi :  1- Doktor ve sağlık personeli.

h) Tesisler birimi           :  1- Tesis yöneticisi,   2-Malzeme görevlisi, 3-Teknik görevli.

ı) Acil afet birimi: 1- Sivil savunma uzmanı ve acil afet formatörü, 2-Arama kurtarma izci birliği.

i) Amatör telsizcilik birimi: 1-Amatör telsizci.

j) Dış ilişkiler birimi :

k) Araştırma, geliştirme ve projeler birimi :

Derneğin çalışma birimlerinin görev ve yetkileri

Madde 23- (1)Dernek çalışma birimleri yönetim kuruluna, başkan adına genel sekretere ve bağlı bulunduğu koordinatör sekretere karşı sorumludur.

a) İzcilik birimi: Dernek adına izcilik faaliyetlerinin yürütüldüğü birimdir. İzcilik birimi izcilikle ilgili terim, tanım ve çalışmaları yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun kullanır ve yürütür.

1) Dernek önderi; yönetim kurulu tarafından seçilmiş, yönetim kurulu adına izcilik faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu izci lideridir. İzcilik adına derneği temsil eder. Dernek izci önderi kendine her izci basamağından bir bay, bir bayan olmak üzere ikişer yardımcı seçer. Seçilen yardımcılar önderin yazılı teklifi üzerine gerekli hallerde yönetim kurulu tarafından görevden alınabilir.

2) Lider eğitimcisi: İzci liderinin eğitimlerini sağlayan 3 ve 4 tahta işaretli izci lideridir. 3 ve 4 tahta işaretli liderler isterlerse ünite çalıştırırlar. Başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

3) Basamak önderleri; küçük izci, izci, ergin izci basamaklarında rehberlik yapmak üzere dernek izci önderi tarafından seçilen izci liderleridir.

4) Grupbaşı; her izcilik basamağından en fazla ikişer üniteden oluşan izci birliğine grup; bu grubun izci liderleri tarafından seçilen izci liderine de grupbaşı denir. Grupbaşı grubundan sorumludur. Her grup iç çalışmasını dernek tüzüğüne uygun hazırlar ve dernek sorumluluğunda uygular. Grupbaşı, dernek önderine karşı sorumludur.

5) İzci lideri; izcilerin yaş basamaklarına göre oluşturulan küme, oymak ve ocak ünitelerini çalıştırmaya yetkili olan izci liderdir. İzci lideri ünitesinin izci sayısının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yapmakla görevli ve yetkilidir. Dernek üyesi üniteler ilgili mevzuatlara uygun iç çalışmaları kendileri hazırlar ve uygularlar. Diğer çalışmalarda dernek mevzuatına bağlıdırlar. Ünite liderleri dernek önderine karşı sorumludur.

b) Gençlik birimi: Dernek adına gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü birimdir. Gençlik birimi gençlikle ilgili alanlarda çalışmalarının yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun yapılmasını sağlar.

1) Gençlik yöneticisi; yönetim kurulu tarafından seçilmiş, yönetim kurulu adına, derneğin her türlü gençlik faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu uzman kişidir. Gençlik adına derneği temsil eder. Dernek gençlik yöneticisi kendine gençlik liderlerinden bir bay, bir bayan yardımcı seçer. Seçilen yardımcılar yöneticisinin yazılı teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevden alınabilir.

2) Gençlik lideri; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevlidir. Gençlik yöneticisine karşı sorumludur.

3) Gençlik eğitmeni; gençlik faaliyetlerinde ilgili alan eğitiminden sorumlu eğitimcidir. Gençlik yöneticisine karşı sorumludur.

c) Spor birimi: Dernek adına sporla ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir. Spor birimi sporla ilgili terim, tanım ve çalışmalarını yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun kullanır ve yapar.

1) Spor yöneticisi; yönetim kurulu tarafından seçilmiş, yönetim kurulu adına derneğin her türlü spor faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu uzman kişidir. Spor adına derneği temsil eder. Spor yöneticisi kendine yeterli sayıda yardımcı seçer. Seçilen yardımcılar yöneticisinin yazılı teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevden alınabilir.

2) Genel kaptan; derneğin istediği spor dallarının her biri için spor yöneticisinin teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, spor yarışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor yöneticisine karşı sorumludur.

3) Kaptan; kaptanı olduğu spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına ve spor yöneticisine karşı sorumludur.

4) Teknik yönetici ve öğretici; derneğin istediği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle,  sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana ve spor yöneticisine karşı sorumludur.

 ç) Program ve eğitim birimi: Derneğin izcilik, gençlik ve spor alanlarıyla ilgili program ve eğitim planlarını yapmak ve geliştirmek üzere yeteri sayıda üye ile yeterli sayıda

kurulan komisyonların çalıştığı birimdir. Komisyon başkanları birim yetkilisine karşı sorumludur.

1) Lider eğitimcisi; 3 ve 4 tahtalı eğitimci izci lideridir. Yönetim kurulu tarafından birim yetkilisi olarak öncelikle 3 ve 4 tahtalı lider eğitimcisi görevlendirilir. Yönetim adına birim içinde kurulan alan komisyonlarından sorumludur.

2) Alan uzmanları; kurulacak alan komisyonlarında görevli uzman kişilerdir. Komisyon başkanına ve birim yetkilisine karşı sorumludur.

d) Engelliler birimi: Derneğin engelli çocuk ve gençlerin izcilik, gençlik ve spor faaliyetlerine katılmalarını planlamak, eğitim ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgi, beceri, kaynak ve yöntem paylaşımında bulunmak, desteklemek amaçlı oluşturulacak birimdir.

e) Yetişkinler birimi: Derneğin yetişkinlerle yapacağı çalışmaları belirleyen birimdir.

f) Basın yayın birimi: Derneğin basın, yayın, haberleşme, bilişim ve halkla ilişkilerini belirleyen birimdir.

g) Hukuk birimi: Derneğin hukuksal işlerinin takip edildiği avukat veya hukukçu birisinin sorumluluğunda olan birimdir.

ğ) Sağlık birimi: Derneğin izcilik, gençlik ve spor alanlarında yaptığı faaliyetlerde katılımcıların sağlıkları ile ilgili çalışmaların yapıldığı birimdir.

1- Doktor ve sağlık personeli; yönetim ve çalışma birimlerinde çalışan personel ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütür. Katıldıkları faaliyet yetkilisine karşı sorumludurlar.

h) Tesisler birimi: Derneğin kamp merkezi, spor tesisi, izci evi vb. taşınmazlarının bağlı olduğu birimdir.

1) Tesis yöneticisi, mevcut tesisin bakımından, güvenliğinden, onarımından, işletilmesinden vb. işlerinden sorumlu personeldir. Alan faaliyeti yetkilisine karşı sorumludur.

2) Malzeme görevlisi; tesis araç gereç ve malzemelerinin dernek amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulmasından ve demirbaşından sorumlu personeldir. Tesis yöneticisine karşı sorumludur.

3) Teknik görevli; tesisin elektrik, elektronik, su tesisatı, sıhhi tesisat gibi işlerini yapan teknik personeldir. Tesis yöneticisine karşı sorumludur.

ı) Acil afet birimi:Dernek üyelerini afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için; afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gereken konularda eğiten veya eğitimlerini sağlayan arama kurtarma izci birliğinin teknik çalışmalarına ve uygulamalarına destek veren, acil afetle ilgili çalışmalarının yapıldığı, uygulamaya konulduğu birimdir.

1) Sivil savunma uzmanı ve aci afet formatörü; yönetim kurulu tarafından görevlendirilen uzman kişi veya alanla ilgili formatör liderdir. Derneğin acil afet eğitimlerini yapar, yaptırır. Birime bağlı çalışacak arama kurtarma izci birliğini kurar ve yönetir. Birimin her an acil afete hazır olmasını sağlar.

2) Arama kurtarma izci birliği; dernek üyeleri arasından acil afet durumlarında yardım

amacıyla kurulan birimdir. Acil afet durumlarında sivil savunma yetkilileri gelinceye kadar kendi imkânlarıyla duruma müdahale etmek, sivil savunma yetkilileri gelince onlarla işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

i) Amatör telsizcilik birimi: Amatör telsizcilik yönetmeliğine uygun kurulan bir birimdir. Mevzuata uygun olarak gençlerin amatör telsizcilik alanında bilgilendirilmesi, ulusal ve uluslararası faaliyet olan JOTA-JOTI –dünya izcilerinin telsiz ve internet yoluyla buluşması- faaliyetlerine katılımlarının sağlanması ve acil afetlerde arama kurtarma izci birliği ile koordineli çalışmaları amacıyla kurulan birimdir.

1) Amatör telsizci; dernek adına amatör telsiz istasyonundan sorumlu uzman kişidir. Telsiz amatörlüğünün gelişmesi için çalışır.  Telsiz istasyonu aracılığı ile derneği, ilimizi ve

ülkemizi tanıtır.  Acil durum ve afetler ile olağanüstü durumlarda telsiz istasyonunu Acil Afet Yönetiminin hizmetine sunar. Mevzuata uygun olarak, çocuk ve gençleri amatör telsizcilik konusunda eğitir. Her biri acil durum haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara katılır.

j) Dış ilişkiler birimi: Derneğin yurt dışı ilişkilerini belirler ve takip eder, dış ilişkilerle ilgili çalışmalar yapar.

k) Araştırma Geliştirme ve Projeler birimi: Derneğin amaçları doğrultusunda araştırma geliştirme çalışmalarının yapıldığı, projelerinin hazırlandığı ve değerlendirildiği birimdir.

İzci ve gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırma zorunluluğu

Madde 25- (1)Dernek; taahhüt ettiği izcilik, gençlik alanlarında, spor dallarında ve  derneğin çalışma birimlerinde; yetkili kurumlardan alınmış geçerli belgesi bulunan izci lideri, gençlik lideri, eğitmen, antrenör, teknik eleman vb. kişi ve kişileri gönüllü veya ücretli olarak çalıştırır.

Dernek gelirleri

Madde 26– (1) Dernek gelirleri aşağıda belirtilen şekilde sağlanır

a) Genel kurulda belirlenen üyelik ve giriş aidat gelirleri.

b) Genel kurulda belirlenen şube üye aidatlarının üçte biri.

c) Derneğin kendi mal varlığından elde edilen gelirler.

ç) Mal varlığının devir, kira, temsil ve satışından doğan gelirler.

d) Yapılan basılı, görsel yayım ve yayınlar, balo, temsil, kermes, konser, spor yarışmaları, izci kampları, gezi vb. gibi etkinlik ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.

e) Yurt içinden veya yurt dışından doğrudan veya vasiyet yoluyla özel veya tüzel kişiler tarafından bağışlanan menkul veya gayrı menkuller ile her türlü kıymet ve haklar.

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan bağışlar, yardımlar ve diğer gelirler.

g) Sponsorların sağlayacağı gelirler.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak projelere bu kurumların sağladığı katkılar.

h)Diğer gelirler.

Derneğin giderleri

Madde 27- (1)  Derneğin giderleri aşağıda belirtilen yerlere yapılan harcamalardır.

a) Genel giderler.

b) Amaç ve hizmet giderleri.

c) Personel giderleri.

ç) Diğer giderler.

Dernek gelir ve gider işlemleri

Madde 28- (1) Derneğin gelir ve gider iş ve işlemleri aşağıda esaslara göre yapılır.

a) Dernek gelirleri alındı belgesi veya dernek banka hesabına doğrudan yatırmakla olur. Bu paralar dernek adına ulusal bir bankada açılan hesapta saklanır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Banka hesabından para çekmek veya bir yere para göndermek mali işler sekreteri ile bir yönetim kurulu üyesinin çift imzası ile olur. Kasada yönetim kurulunun belirlediği miktardan fazla para bulundurulmaz.

b) Dernek giderleri fatura, kasa fişi, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, gider makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreyle ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır.

c) Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi dernek tarafından 5253 sayılı Yasaya göre bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu kişilere düzenlenen yetki belgelerinin bir nüshası o yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

ç) Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Derneğe yardım alınması ve borçlanma şartları

Madde 30- (1) Derneğin ayni ve nakti yardım kabulu ile borçlanması aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

a) Bedelsiz yapılacak mal ve hizmetler yardımları “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile bedelsiz alınacak mal ve hizmetler yardımları ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile yapılır.

b) Dernek, bir yıl önceki gelirinin yarısından daha fazla borçlanamaz. Borçların geri ödeme tarihleri, borçlanma kararı alan yönetim kurulunun görev süresinin biteceği tarihten sonraki bir tarih olamaz.

Tutulacak defterler, dosyalar, kayıtlar ve belgelerle ilgili esas ve usüller

Madde 31- (1) Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar

1) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce boşluk kalmayacak şekilde imzalanır.

2) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. İşletme hesabı esasına göre tutulan kayıtların “İşletme Hesabı Tablosu” yılsonunda çıkartılır.

6) Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. Bilanço esasına göre tutulan defterlerin yılsonunda Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine esas bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

2) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

c)Tutulacak dosyalar ve uyulacak esaslar

1) İhale dosyası: Dernek ihalelerinin tutulduğu dosyadır.

2) Gelen ve giden evrak doyası: Dernek yazışmalarının tutulduğu dosyadır.

3) Faaliyet dosyası: Yapılan faaliyetlerin belgelerinin tutulduğu dosyadır.

4) Personel dosyası: Dernek adına çalışanların kişisel bilgilerinin tutulduğu dosyadır.

5) Araştırma geliştirme ve projeler dosyası: Derneğin yaptığı ve yapacağı araştırma geliştirme çalışmaları ve projelerin tutulduğu dosyadır.

ç) Alındı belgeleri ve yetki belgesinde uyulacak esaslar

       1) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla ellilik kopyalı koçanlar halinde matbaaya bastırılır.

2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

3) “Yetki Belgesi” yönetim kurulu kararı ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen, yetki süresinin de belirtildiği belgedir. Bu belgede kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden bilgiler bulunur. Dernek yönetim kurulu başkanı tarafından üç suret olarak düzenlenir ve belgelerinin birer sureti ilgili birime verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

4) Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi gibi hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

ç) Belgelerin saklanması

            1) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

İzci ve sporcu kayıt defterleri

            Madde 32- (1) İzci ve sporcu kayıtları için aşağıda belirtilen defterler tutulur.

1) İzci kayıt defteri: İzci ünitelerinde kayıtlı ve aktif izcilik çalışmalarına katılan izcilerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.

2) Sporcu kayıt defteri:  Spor branşların da çalışma yapan sporcuların kayıtlarının tutulduğu defterdir.

3) Gençlik kayıt defteri: Gençlik alanlarında çalışma yapan gençlerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.

4) Ödül defteri: Sporcuların ve derneğin almış olduğu ödüllerin işlendiği defterdir.

2)  İzci ve sporcu kayıt defterleri dernek demirbaşı olup süresiz olarak saklanır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 33- (1) Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından dernek merkezinde gerçekleştirilir.

Şube açılması

Madde 34- (1)Dernek, gerekli görülen yerlerde ve yurt dışında genel kurul kararıyla şubeler açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi şube kurucular kurulunu oluşturarak, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine vermesiyle açılmış olur.

Şubelerin görev ve yetkileri

Madde 35- (1)Şubeler, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak zorundadırlar. Yaptıkları tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından bizzat şube yöneticileri sorumludur.

Şube organları

Madde 36- (1) Şubenin zorunlu organları aşağıdaki birimlerden oluşur.

a)      Şube genel kurulu

b)      Şube yönetim kurulu

c)      Şube denetim kurulu

Şube genel kurulunun toplanması ve görevleri

Madde 37- (1) Şube genel kurulu, şubenin en yetkili organıdır.

a) Şube genel kurulu : 1) Derneğin genel kurulundan en az iki ay önce şube genel kurulunu yapar. Şube yönetim kurulunun çağrısıyla belirlenen gün, yer, saat ve gündemle toplanır. Toplantı şubeye kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile üç yılda bir, eylül ayı içinde olağan olarak yapılır.

2)Toplantıda; şube yönetim ve denetim kurulları raporları görüşür ve ibra eder. Şube bütçesi görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilir. Şube yönetim kurulu için beş asıl, beş yedek, denetim kurulu için üç asıl üç yedek üye seçilir. Derneğin amaç ve faaliyet alanlarına uygun çalışmaları belirler.

3) Şube genel kurulu toplantısını, dernek genel kurulu esas ve usullerine göre yapar.

b) Şube yönetim kurulu: Şube genel kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Seçilen şube yönetim kurulu üyeleri seçimden sonraki üç gün içinde toplanarak başkan, sekreter, sayman ve üyelerini seçer.

Şube yönetim kurulları dernek yönetim kurulu görev tanımlarından şubeyle ilgili olan görevleri yerine getirir.

Şube yönetim kurulu derneğin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü çalışmayı yapar.

c) Şube denetim kurulu: Şube genel kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Şube denetim kurulu seçimlerinde dernek denetim kurulu seçimlerindeki esas ve usüllere uyulur. Seçilen şube denetim kurulu en geç iki ayda bir toplanarak denetim görevlerini yürütür. Şubelerdeki üyeler dernek genel kuruluna doğrudan katılırlar.  Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirir.

Dernek temsilciliği

Madde 38- (1)Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açar. Açılan temsilciliğe dernek üyelerinden birisi yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir. Görevlendirilen temsilci, kendi bilgilerini ve temsilciliğin adresini yazılı olarak o yerin mülkî idare amirliğine bildirir.

Temsilciliğin giderleri kurul kararıyla dernek bütçesinden ödenir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzük değişikliği, derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi

Madde 39- (1) Tüzük değişikliği;genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin açık oyları ile yapılır. Derneğin fesih kararı genel kurula katılan üyelerinin en az üçte ikisinin açık oyları ile alınır. Mal varlığının tasfiyesi; Genel kurul tarafından alınan fesih kararı yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde

bütün işlemlerde dernek adına son yönetim kurulu, tasfiye kurulu olarak görev yapar. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Hüküm eksikliği

Madde 40- (1)Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu’nun Derneklerle İlgili Hükümleri ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde

Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

S.No:     Adı ve Soyadı                   :     Görev Unvan        :                                  :

  1. Duran YURDUNGÜZELİ                 Başkan
  2. Zeynep SARIKAVAK                      Genel Sekreter
  3. Kadir DEMİRYÜREK                      Genel Sayman
  4. Fadime ANIZ                                   Eğitim Sekreteri
  5. İsmet Yüksel DOĞAN                     Örgütlenme Sekreteri
  6. Yusuf KOZAN                                 Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri
  7. Bedia SAĞCAN                              Sosyal Etkinlikler Sekreteri

Bu tüzük 40 (Kırk)  madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.